Velkoobchod

Aktuality

Soutěž COOP

Úplná pravidla spotřebitelské soutěže „Soutěž o 4 ceny s firmou ALIMPEX FOOD a.s.“

 

I.

Pořadatel soutěže

 1. Pořadatelem soutěže je obchodní společnost ALIMPEX FOOD a.s., IČO: 471 15 807, se sídlem Českobrodská 1174, 198 00, Praha 9 – Kyje, zapsaná v obchodím rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíle B, vložce 1792 (dále jen „pořadatel").

 

II.

Termín a místo konání soutěže

 1. Soutěž probíhá v termínu od 13. února 2019 do 26. února 2019, s tím že ústřižky specifikované v bodě III. odst. 2 je možno doručit pořadateli nejpozději do 28. února 2019 (dále jen ,,doba konání soutěže").
 2. Soutěž bude probíhat na všech prodejnách obchodního řetězce Jednota, spotřební družstvo v Mikulově (dále jen „místo konání soutěže").

 

 

III.

Soutěž

 1. Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, která splnila všechna stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící").
 2. Nakupte jakékoliv čtyři (4) výrobky z akční nabídkypořadatele v místě konání soutěže a následně ústřižek s odpovědí na soutěžní otázku: „Jaké příchutě se prodávají pod značkou Krajanka Moje chvilka?“,kontaktními údaji (jméno, příjmení, telefon, poštovní adresu) a pokladním dokladem (postačí kopie) zašle na adresu ALIMPEX FOOD a.s., obchodní oddělení, Praha 9 - Kyje, Českobrodská 1174, PSČ 198 00.
 3. Účtenku není možno opakovaně užít.
 4. Soutěžící je oprávněn se soutěže zúčastnit i opakovaně, avšak vždy po splnění všech podmínek soutěže.
 5. Do soutěže budou zařazeni ti soutěžící, kteří úplně splní stanovené podmínky.
 6. Pořadatel soutěže má právo konečného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.

 

IV.

Výhra

 1. Do soutěže jsou vloženy následující výhry:

1. CENA – Televize

2. CENA – Sada nádobí

3. CENA – Potravinový dárkový koš

4. CENA – Paštikový dort

 

 1. Dne 4. března 2019 proběhnou v sídle pořadatele čtyři (4) kola losování ze všech soutěžících, kteří splnili podmínky soutěže a správně odpověděli na soutěžní otázku (o tomto losování bude vyhotoven protokol). V každém kole vyhraje vždy jeden soutěžící.
 2. Výherci budou vyrozuměni do 8. března 2019.
 3. Výhry budou zasílány soutěžícím poštou na soutěžícími uvedené adresy. V případě nemožnosti doručení výhry soutěžícímu, pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za chybně poskytnutou či nečitelnou poštovní adresu soutěžícím.
 4. Pořadatel soutěže nikterak neodpovídá a nenese žádnou odpovědnost za technické problémy související s účastí soutěžícího v soutěži či za ztrátu, prodlení nebo poškození soutěžních zásilek a výher zasílaných prostřednictvím poštovního doručovatele.
 5. V případě ztráty, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry v soutěži zahájí pořadatel soutěže na základě písemné žádosti soutěžícího reklamační řízení.
 6. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

 

V.

Ochrana osobních údajů

 1. Právním základem zpracování osobních údajů soutěžících, jakožto subjektů údajů je tedy dobrovolně udělený souhlas, za účelem zúčastnění se v soutěži o výhry Pořadatele. Tento souhlas může být soutěžícím kdykoli bezplatně odvolán, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: alimpex@alimpex.cz. V takovém Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které Pořadatel, jakožto správce zpracovává na jiném právním základu, než je souhlas.
 2. Možní příjemci osobních údajů soutěžících jsou obchodní partneři Pořadatele, kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté osobní údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým je Správce příjemcům poskytnul. Příjemci osobních údajů, mohou být dle povahy služeb:

 

 

 1. Při zpracování osobních údajů soutěžících nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování. Pořadatel nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.
 2. Každý soutěžící má právo požadovat od Pořadatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Pořadatel při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR.

 

VI.

Závěrečná ustanovení

 1. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani požadovat výhru v penězích.
 2. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže, změnit skladbu cen nebo jejich hodnotu či soutěž úplně zrušit, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách www.alimpex.cz.
 3. Pořadatel soutěže je oprávněn s konečnou platností vyloučit takového soutěžícího, u něhož bude mít podezření, že takovýto soutěžící dosáhl své výhry v soutěži podvodným jednáním nebo způsobem, které je v rozporu s dobrými mravy způsobilé ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí pořadatele je konečné, bez možnosti odvolání.
 4. Účastí v soutěži každý soutěžící souhlasí s poskytnutím a zpracováním osobních údajů pořadatelem včetně využití osobních údajů ve sdělovacích prostředcích a propagačních materiálech pořadatele a partnera soutěže. Účastí v soutěži každý soutěžící potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim. Dále soutěžící výslovně souhlasí s vyvěšením svého jména a adresy (pouze města) na www.alimpex.cz pro účely vyhlášení.
 5. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a všech spolupracujících právnických a fyzických osob, fyzické osoby spolupracující a osoby všem shora uvedeným blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, nebo osoba jim blízká, bude taková osoba ze soutěže okamžitě vyloučena a cena ji nebude předána.
 6. Úplná pravidla soutěže jsou k dispozici na internetových stránkách www.alimpex.cz.

 

 

V Praze dne 1. února 2019.