Velkoobchod

Obchodní podmínky

Článek 1
Předmět rámcové smlouvy

Předmětem této smlouvy je úprava podmínek pro dodávky potravinářského a nepotravinářského zboží ze strany prodávajícího kupujícímu na základě jednotlivých objednávek kupujícího potvrzených prodávajícím.

Článek 2
Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Prodávající se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě dodávat kupujícímu zboží v požadovaném termínu dle potvrzené objednávky, a to na odběrné místo a v termínech závozových dnů uvedených v této smlouvě, případně jejích dodatků.

 2. Prodávající je povinen předat kupujícímu spolu se zbožím doklady potřebné k převzetí zboží.

 3. Prodávající je povinen objednané zboží dopravit na vlastní náklady do odběrného místa, pokud se strany nedohodnou písemně jinak. Povinnost dodat zboží je splněna předáním zboží a dokladů potřebných k převzetí zboží kupujícímu.

 4. Prodávající je povinen dodat zboží odpovídající příslušným normám.

 5. Prodávající je oprávněn stanovit minimální výši hodnoty objednávky kupujícího, kterou se zavazuje dodat. Minimální výše hodnoty objed- návky je uvedena vždy buď v aktuálně platném katalogu výrobků prodávajícího nebo na www.alimpex.cz.

 6. Pokud je kupující v prodlení s úhradou kupní ceny za již odebrané zboží, není prodávající povinen nově objednané zboží kupujícímu dodat, a to až do úplného zaplacení dlužné kupní ceny.

 7. V případě, že je kupující v prodlení s uhrazením kupní ceny za zboží, má prodávající právo odstoupit od dílčí kupní smlouvy bez předchozího upozornění.

Článek 3
Práva a povinnosti kupujícího

 1. Kupující je povinen objednané zboží spolu s doklady k němu převzít, převzetí zboží potvrdit na dodacím listu a zaplatit kupní cenu v dohodnuté lhůtě. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí.

 2. Kupující se zavazuje skladovat převzaté zboží podle příslušných norem.

 3. V případě nedodání odpovídajících dokladů ke zboží není kupující povinen zboží převzít.

 4. Výhrada vlastnického práva – vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem, kdy je zboží zaplaceno. Do doby zaplacení zboží kupujícím zůstává jeho vlastníkem prodávající. Kupující je povinen se do doby zaplacení o zboží starat s řádnou péčí jako vlastník.

 5. V případě, že prodávající odstoupí od dílčí kupní smlouvy, zavazuje se kupující bezodkladně vydat nezaplacené zboží zpět prodávajícímu na základě jeho výzvy.

Článek 4
Kupní cena

 1. Kupní cenou se podle této smlouvy rozumí cena uvedená na dodacím listě, který kupující potvrdí při převzetí zboží.

 2. Kupující hradí kupní ceny za dodané zboží způsobem a ve lhůtách, jež jsou uvedeny v této smlouvě.

 3. V případě prodlení se zaplacením kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Pokud je prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny delší než 15 dnů, činí za 16. a další dny prodlení kupujícího úrok z pro- dlení 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek 5
Práva z odpovědnosti za vady – reklamační řád

 1. Kupující je povinen provést prohlídku a přejímku zboží podle možnosti co nejdříve po předání zboží v odběrném místě. V případě zjištění rozdílů mezi údaji na dodacím listě a skutečností vystaví kupující na dodacím listě opravný záznam, který podepíše řidič prodávajícího nebo smluvního dopravce prodávajícího (dále jen „řidič“).

 2. Bude-li dodáno více, než kupující objednal, je kupující oprávněn nadbytečné zboží odmítnout. V tomto případě postupuje dle předchozího odstavce. Pokud však zboží neodmítne, je kupní smlouva uzavřena i na nadbytečné zboží.

 3. Bude-li dodáno méně, než kupující objednal, dohodnou se smluvní strany, zda prodávající dodá chybějící zboží nebo zda kupující uhradí jen cenu dodaného zboží.

 4. V případě, že zboží nemá kvalitu deklarovanou dodavateli nebo vyka- zuje známky mechanického poškození, je kupující oprávněn zboží nepře- vzít. V takovém případě vystaví kupující na dodacím listě opravný záznam, který podepíše řidič.

 5. Pokud kupující neprovede prohlídku zboží v souladu s tímto článkem, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při takové prohlídce jen, když prokáže, že zboží mělo vady již v době předání.

 6. Zjistí-li kupující u převzatého zboží vady v jeho jakosti v době záruky za jakost, vyplní reklamační protokol prodávajícího. Tento protokol společně s vadným zbožím předá prodávajícímu prostřednictvím řidiče, který potvrdí převzetí. Do doby předání prodávajícímu musí být reklamované zboží u kupujícího uskladněno podle platných norem stejným způsobem jako zboží bez závad.

 7. Prodávající posoudí oprávněnost vytčených vad v rámci reklamačního řízení. Prodávající je oprávněn neuznat reklamaci zejména v těchto případech:
  a) pokud byla uplatněna po uplynutí záruční lhůty zboží (tj. doby, po kterou dodavatelé ručí za jakost zboží)
  b) pokud došlo k poškození zboží v prostorech kupujícího.

 8. Reklamace zboží nemá vliv na dobu splatnosti faktur ani na výši fakturované částky.

 9. V případě, že prodávající uzná reklamaci za oprávněnou, vystaví pří-slušný opravný daňový doklad.

 10. V případě rozdílu mezi fakturovanou částkou a údaji uvedenými v doda- cím listu upozorní kupující prodávajícího na tento nesoulad prostřednic- tvím odpovědného pracovníka prodávajícího. V případě, že stížnost je důvodná, prodávající vystaví příslušný opravný daňový doklad.

Článek 6
Obaly

 1. Prodávající je oprávněn vyúčtovat kupujícímu cenu všech dodaných obalů a EUR palet dle ceníku obalů, který kupující od prodávajícího obdržel. V případě jejich vrácení kupujícím vystaví příslušný opravný daňový doklad.

 2. V případě, že kupující vrátí více obalů, než kolik jich bylo dodáno, nemá nárok na úhradu jakékoli ceny za přebytečné obaly.

Článek 7
Závěrečná ustanovení

 

 1. Tato rámcová smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začíná 1. dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

 2. V případě vyšší moci je každá strana zproštěna svých závazků, jakéhokoliv nedodržení (celkového nebo částečného) nebo prodlení v plnění jakéhokoliv ze závazků vyplývajících z této rámcové smlouvy a tato strana nebude odpovědná za škody stejně jako pokud takovéto nedodr- žení nebo prodlení bude přímým nebo nepřímým důsledkem některé z příčin uvedených níže.

 3. Vyšší mocí se pro účely této rámcové smlouvy rozumí v souladu s § 2913 odst.2) zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění okolnosti vylučující odpovědnost, a to zejména, nikoliv však výlučně živelné události, nepříznivé počasí, špatná dopravní situace, stávky, která vylučuje nebo nepřiměřeně ztěžuje výkon práv a povinností z této rámcové smlouvy, nebo jakákoliv jiná podobná příčina, událost, či skutečnost.

 4. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny za dodávku jakéhokoli zboží je prodávající oprávněn ukončit tuto smlouvu výpovědí bez výpovědní doby.

 5. Smluvní strany se dohodly, že je možno jednostranně započíst i ještě nesplatnou pohledávku, tedy v těchto intencích vzájemnou dohodou vylučují aplikaci ustanovení § 1982 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

 6. Pokud v této smlouvě není uvedeno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající včetně na základě ní uzavíraných kupních smluv příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 1798 až 1800 občanského zákoníku.

 7. Smluvní́ strany se v souladu s § 89a zák.č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění, dohodly, že místně̌ příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z Rámcové kupní́ smlouvy je soud příslušný dle sídla prodávajícího.

 8. Jestliže bude kterékoliv ustanovení této rámcové smlouvy určeno jako neplatné nebo nevynutitelné, bude toto ustanovení považováno za samostatné a oddělitelné od ostatních ustanovení této rámcové smlouvy a nezpůsobí neplatnost nebo nevynutitelnost zbytku této rámcové smlouvy.

 9. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž prodávajícímu náleží dva kusy a kupujícímu jeden kus této rámcové smlouvy.

 10. Tato smlouva nahrazuje veškerá předchozí písemná či ústní ujednání mezi smluvními stranami vztahující se k předmětu této smlouvy.

 11. Tato smlouva nabývá platnosti účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami na straně 1 této rámcové smlouvy.

 12. Smluvní strany tímto prohlašují, že základní podmínky této rámcové smlouvy jsou výsledkem svobodného jednání stran a každá smluvní strana měla příležitost ovlivnit jejich obsah.

 13. Prodávající sdělil před uzavřením této rámcové kupní smlouvy kupujícímu v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů veškeré nařízením požadované informace, více informací na www.alimpex.cz/gdpr.