Velkoobchod

Soutěž Polárka

Velká letní soutěž s Polárkou

 

Pravidla soutěže

 1. Pořadatel soutěže je společnost ALIMPEX FOOD a.s., IČO: 471 15 807, se sídlem Českobrodská 1174, 198 00, Praha 9 – Kyje, zapsaná v obchodím rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíle B, vložce 1792 (dále jen „Pořadatel“)
 2. Organizátorem soutěže je prodejce, který je uveden na Vaší nákupní účtence (dále jen „Organizátor“)
 3. Doba trvání akce a uplatnění sběratelské kartičky je v kompetenci Organizátora, nejdéle však do 30.6.2019
 4. Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, mladší osoba pouze prostřednictvím svého zákonného zástupce, která splnila všechna stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící")
 5. Soutěžícíse zapojí do akce tím, že u Organizátora zakoupí v době trvání akce minimálně 16 zmrzlin Polárka a vyplněnou sběratelskou kartičku s 16 razítky od Organizátora vhodí do soutěžního osudí Organizátora. Za každou jednu zakoupenou zmrzlinu obdrží soutěžící jedno razítko.
 6. Do soutěže jsou vloženy následující výhry: 1x nafukovací člun, 1x batoh, 2x set plážových her, 3 x chladící taška, 4 x terč, 2 x bal, 2 x vodní pistole (dále jen „výhra).
 7. Losování o výhry bude probíhat dle ustanovení Organizátorem tak, že za účasti dvou zástupců Organizátora bude ze všech soutěžících, kteří splnili pravidla soutěže vylosováno celkem 15 výherců, o čemž bude učiněn písemný zápis, který bude k nahlédnutí u Organizátora.
 8. V případě ztráty, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry v soutěži zahájí Organizátor soutěže na základě písemné žádosti soutěžícího reklamační řízení.
 9. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

 

Ochrana osobních údajů

 1. Právním základem zpracování osobních údajů soutěžících, jakožto subjektů údajů je tedy dobrovolně udělený souhlas, za účelem zúčastnění se v soutěži o výhry Pořadatele. Tento souhlas může být soutěžícím kdykoli bezplatně odvolán, a to u Organizátora. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které Organizátor, jakožto správce zpracovává na jiném právním základu, než je souhlas.
 2. Možní příjemci osobních údajů soutěžících jsou obchodní partneři Organizátora, kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté osobní údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým je Správce příjemcům poskytnul. Příjemci osobních údajů, mohou být dle povahy služeb:

 

 • příjemci, kteří pro Organizátora zajišťuje technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které Organizátor využívá (např.: ukládání databáze atd.);
 • příjemci, kteří pro Organizátora vykonávají poštovní či doručovací služby;
 • příjemci, kteří pro Organizátora zajišťují dostatečné zabezpečení a integritu našich služeb a webů;
 • příjemci, kteří pro Organizátora zajišťují reklamní služby.

 

 1. Při zpracování osobních údajů soutěžících nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování. Organizátor nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.
 2. Každý soutěžící má právo požadovat od Organizátora přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Organizátor při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR.
 3. Po ukončení soutěže a vyzvednutí veškerých výher budou veškeré osobní údaje Organizátorem zlikvidovány, o čemž vyhotoví Organizátor písemný zápis.

 

Závěrečná ustanovení

 1. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani požadovat výhru v penězích.
 2. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže, změnit skladbu cen nebo jejich hodnotu či soutěž úplně zrušit, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady.
 3. Organizátor soutěže je oprávněn s konečnou platností vyloučit takového soutěžícího, u něhož bude mít podezření, že takovýto soutěžící dosáhl své výhry v soutěži podvodným jednáním nebo způsobem, které je v rozporu s dobrými mravy způsobilé ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí Pořadatele je konečné, bez možnosti odvolání.
 4. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele, Organizátora a všech spolupracujících právnických a fyzických osob, fyzické osoby spolupracující a osoby všem shora uvedeným blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, nebo osoba jim blízká, bude taková osoba ze soutěže okamžitě vyloučena a cena ji nebude předána.

 

V Praze dne 1. května 2019.